Vedtægter

Ærøskøbing Idrætsklub

§ 1 Navn og tilhørsforhold

§ 1.1 Foreningens navn er ”Ærøskøbing Idrætsklub”.
§ 1.2 Foreningens hjemsted er Ærø Kommune.

§ 2 Formål

§ 2.1 ÆIKs formål er gennem en bred vifte af idrætsaktiviteter og arrangementer at fremme deltagernes fysiske, psykiske og sociale trivsel, således at medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet styrkes.

§ 3 Medlemskab

§ 3.1 ÆIK optager enhver, som har betalt kontingent og som tilslutter sig foreningens formål.

§ 4 Eksklusion

§ 4.1 Et medlem, der direkte skader eller modarbejder ÆIKs formål og interesser, kan ekskluderes af bestyrelsen. En eksklusion kan ankes til afgørelse på en generalforsamling.

§ 5 Generalforsamlingen

§ 5.1 Generalforsamlingen er ÆIKs øverste myndighed.
§ 5.2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned.
§ 5.3 Hvert medlem over 16 år har 1 stemme på generalforsamlingen. Ved køb, salg og pantsætning er aldersgrænsen dog 18 år.
§ 5.4 Der indkaldes til generalforsamling senest 21 dage før dens afholdelse. Indkaldelsen sker ved annoncering i dagspressen og på hjemmesiden.
§ 5.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens afgørelse, eller når 25 medlemmer ønsker det. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er indgået ønske om det.
§ 5.6 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelse og medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal angives i indkaldelsen til denne.
§ 5.7 Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, samt godkendelse af budget, herunder kontingentfastsættelse.
 5. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmer.
 6. Valg af 3 (4) medlemmer til bestyrelsen. Ulige år vælges 3 medlemmer, lige år vælges 4 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.
 7. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen for en etårig periode.
 8. Nedsættelse af aktivitetsudvalg.
 9. Valg i lige år af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for en toårig periode
 10. Valg i lige år af 1 fanebærer og 1 stedfortræder for en toårig periode.
 11. Eventuelt

§ 6 ÆIKs bestyrelse

§ 6.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen.
§ 6.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
§ 6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
§ 6.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt. Beslutninger
træffes ved simpelt flertal. Beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver et kvalificeret
flertal på 2/3, dvs. at 5 medlemmer skal have stemt for forslaget.
§ 6.6 Formanden – og ved dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7 Tegningsret

§ 7.1 ÆIK tegnes af formanden og kassereren i fællesskab, eller ved en af disses forfald af næstformand eller et bestyrelsesmedlem.
§ 7.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og kasserer.
§ 7.3 Ved beløb under 5000,00 kan kasserer underskrive alene.

§ 8 Vedtægtsændringer

§8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer og træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

§ 9 Regnskab og økonomi

§ 9.1 Regnskabsåret er fra 1.1. til 31.12.
§ 9.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget fremlægges på generalforsamlingen.
§ 9.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 9.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 9.5 Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut.

§ 10 Opløsning

§ 10.1 Opløsning af ÆIK kræver et flertal på 5/6 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden 2 mdr. efter den første opløsende generalforsamling.
§ 10.2 Ved ÆIKs opløsning skal eventuel formue anvendes i overensstemmelse med de i § 2 anførte formål, eller andre almennyttige formål i Ærø kommune. Beslutning om konkret anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.


Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 17. januar 2018.