Vedtægter

Ærøskøbing Idrætsklub

§ 1

Foreningens navn er Ærøskøbing Idræts Klub (ÆIK)  og har til formål at samle idrætsintresserede i Ærøskøbing og omegn til fremme af idræt. 

§ 2

Enhver, som opfylder de almindelige gældende regler for amatører, kan blive medlem, imod at erlægge det af bestyrelsen fastsatte kontingent. For medlemskab af ÆIK betales et af bestyrelsen fastsat grundkontingent, som giver adgang til de af foreningen afholdte arrangementer. Kontingent for aktive deltagere opkræves kvartalsvis eller halvårligt. Intet medlem må under ordinære forhold have mere end et kvartals/halvårs restance. Hvis et medlem resterer mere end et kvartals/halvårs bliver det henstillet til vedkommende at betale restancen inden en fastsat tid. Undlades dette, udelukkes vedkommende af foreningen og kan ikke optages som medlem igen, før restancen betales. Skifter et medlem bopæl, skal dette anmeldes til kassereren. 

§ 3

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Bestyrelsen drager omsorg for, at træningen foregår regelmæssigt, at foreningens redskaber behandles forsvarligt, og at foreningens daglige drift foregår på en forsvarlig måde. Bestyrelsen har ret til, når den skønner det nødvendigt at antage  hjælp fra et eller flere medlemmer. Medlemmerne skal ved træningen ubetinget rette sig efter de valgtes lederes anvisninger. Føler et medlem sig forurettet kan vedkommende indgive skriftlig klage, som skal behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde en gang om måneden og i øvrigt, når det findes påkrævet.

§ 4

Generalforsamlingen er højeste myndighed og kan ekskludere medlemmer, hvis adfærd giver anledning dertil. Bestyrelsen har samme ret, dog kan vedkommende da indanke sin sag for første generalforsamling, der endelig afgør spørgsmålet

§ 5

Foreningen afholder ordinær generalforsamling senest med udgangen af februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dags varsel ved bekendtgørelse i de lokale blade. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når det begæres af mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer, eller når bestyrelsen finder det nødvendigt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt 8 dage før generalforsamlingen afholdes.Medlemmer over 16 år har tale– og stemmeret. Stemmeret har kun den, der personligt er fremmødt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer. Afstemning sker ved almindelig stemmeflertal. 

§ 6

Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 3 (4) medlemmer til bestyrelsen samt valg af 3 suppleanter.
6. Valg af 2 medlemmer til festudvalget.
7. Valg af 3 udvalgsmedlemmer til hver afdeling.
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
9. Valg af 1 fanebærer og 1 stedfortræder.
10. Eventuelt. 

Valgene under pkt. 8 og 9 foretages kun hvert andet år (lige år). 

§ 7

Bestyrelsen vælges for  2 år af gangen med henholdsvis 3 (ulige år) og 4 (lige år) medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der vælges hvert år 3 suppleanter til bestyrelsen. Endvidere vælges der 2 medlemmer til festudvalget, som suppleres med 2 medlemmer fra bestyrelsen. Yderligere vælges 3 repræsentanter til foreningens forskellige sportsafdelingers udvalg. Disse bliver suppleret med et medlem fra bestyrelsen, der samtidig fungerer som formand. Udvalgsmedlemmerne vælges for et år af gangen. Hvert andet år (lige år) vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleant, 1 fanebærer og 1 stedfortræder. 

§ 8

Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig afholdt generalforsamling. Halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og vedtagelse kræver 5/6 af de repræsenterede stemmer. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, indvarsles til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, på hvilken der uden hensyn til de mødtes antal kan tages bestemmelse med ovennævnte kvalificerede majoritet. På lignende måde tages bestemmelse om realisation af foreningens inventar samt anvendelse af dennes eventuelle formue.